Archive | 17 Tháng Tư, 2018

Bảo tàng tỉnh Cao Bằng

Bảo tàng tỉnh đã tham mưu hoàn thành Hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt các địa điểm di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An; phối hợp với UBND xã Vĩnh Quang (Thành phố) tổ chức phục dựng Lễ hội Đền Kỳ Sầm. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh Đền thờ Trần Hưng Đạo, Thị trấn huyện Quảng Uyên; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm kê trống đồng trên địa bàn sinh sống của người Lô Lô; Kế hoạch khảo sát địa chất khu vực hang động thuộc địa phận huyện Thạch An.

Continue reading

Bảo tàng tỉnh Cà Mau

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Bảo tàng tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa. Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Continue reading

Bảo tàng Bình Thuận

Ngày 10 tháng 6 năm 1998, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 29/1998/QĐ/CTUBBT về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

Bảo tàng Bình Thuận là cơ quan nghiên cứu khoa học và giáo dục phổ biến kiến thức khoa học của địa phương, nhằm nâng cao giá trị văn hóa, lòng yêu quê hương đất nước và tự hào dân tộc là nơi gìn giữ, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu và gìn giữ các giá trị di sản văn hóa, truyền thống, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân tỉnh nhà từ thời tiền sử cho đến ngày nay.

Continue reading