Bảo tàng Hậu Giang

Chức năng

 1. Bảo tàng tỉnh Hậu Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng Bảo tàng và Bảo tồn tỉnh Hậu Giang.
 2. Bảo tàng tỉnh Hậu Giang thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa.

          Nhiệm vụ, quyền hạn

          * Bảo tàng:

 1. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật;
 2. Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;
 3. Tổ chức thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;
 4. Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; tham mưu cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;
 5. Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ xã hội;
 6. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Bảo tàng;
 7. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật;
 8. Thực hiện việc hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;
 9. Tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của Bảo tàng;
 10. Hướng dẫn các nhà truyền thống huyện, thị kiểm tra về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

          * Bảo tồn:

 1.  Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;
 2. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau khi được phê duyệt;
 3. Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;
 4. Hướng dẫn thủ tục và tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên đại bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 5. Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;
 6. Tham mưu thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;
 7. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

          Về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

 1. Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh:

Gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

          -Giám đốc Bảo tàng là người đứng đầu Bảo tàng, làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

          – Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

          – Phòng hành chính – Tổng hợp;

          – Phòng Nghiệp vụ – Kiểm kê, Bảo quản;

          – Phòng quản lý di tích;

          – Bảo tàng tỉnh quản lý trực tiếp một số di tích cấp quốc gia.

 1. Về biên chế:

Biên chế Bảo tàng tỉnh là biên chế sự nghiệp Nhà nước, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề xuất với UBND tỉnh xem xét giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đặc thù của đơn vị theo hàng năm.

Nguồn: http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=3&pageid=3529&siteid=66

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.