Tag Archive | bảo tàng Hậu Giang

Bảo tàng Hậu Giang

Chức năng

  1. Bảo tàng tỉnh Hậu Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng Bảo tàng và Bảo tồn tỉnh Hậu Giang.
  2. Bảo tàng tỉnh Hậu Giang thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa.

Continue reading