Tag Archive | Bảo tàng tỉnh Hòa Bình

Bảo tàng tỉnh Hòa Bình

Bảo tàng tỉnh Hoà Bình là bảo tàng khảo cứu địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở VHTT tỉnh Hòa Bình, có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua các hoạt động sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền phát huy tác dụng các di sản văn hoá của tỉnh Hòa Bình. Continue reading