Archive | 30 Tháng Một, 2018

LỄ BÁI*

LỄ: là phép tắc phải tuân thủ khi thờ cúng tổ tiên, quỷ thần, hoặc giao tế trong xã hội.
BÁI: là sự cung kính biểu hiện ở thân tướng trước những bậc hiền đức mà mình tôn kính.
LỄ BÁI là một đạo nghĩa nhằm tiêu biểu cho sỹ chí tôn kính, để tỏ lòng tri ân và báo ân, ngõ hầu trở thành một con người hữu ích trong xã hội, để làm tròn bổn phận của con cháu tông môn và để xứng đáng là đệ tử của các bậc thánh Đức. Lễ bái còn là một phương pháp tu dưỡng để diệt trừ lòng ngã mãn, những phiền não, nghiệp chướng,…

Continue reading