Archive | 5 Tháng Bảy, 2017

Người phát hiện cổ vật được hưởng quyền lợi gì?

Theo khoản 5, khoản 6 Điều 4 Luật Di sản văn hóa, di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học; cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, có từ 100 năm tuổi trở lên.

Continue reading