Tag Archive | Quảng Nam

Trưng bày “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam”

Hơn 200 tài liệu hiện vật gốc là di sản văn hoá truyền thống và đương đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam sẽ được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Quảng Nam.
Ảnh: Lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Cơ Tu ở huyện Tây Giang, Quảng Nam

Continue reading