Tag Archive | men gốm

Men gốm – Ba yếu tố tác động chính.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến màu men gốm. Tuy nhiên, có 03 nhóm yếu tố chính quyết định màu men.

a. Thành phần của men gốm:

Các loại màu cơ bản trong men sẽ quyết định màu men. Ngoài ra, việc kết hợp giữa các loại men cũng tạo ra các màu men mới.

b. Nhiệt độ nung:

Một số màu men rất dễ bay hơi và tan trong lò nung khi nhiệt độ nung quá cao. Ngược lại, một số màu men lại cho ra các loại màu khác nhau khi được nung ở các nhiệt độ khác nhau.

c. Áp suất của lò trong quá trình nung và làm nguội:

Việc thay đổi áp suất lò trong các giai đoạn nung và làm nguội cũng có thể làm thay đổi màu men gốm và tạo ra các loại men rạn.

Dịch: admin

Nguồn: https://www.thespruce.com/ceramic-and-glaze-colorants-2745859