Tag Archive | bảo tàng Kon Tum

Bảo tàng Kon Tum

Giới thiệu chung:
Bảo Tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum. Được thành lập năm 1998, trên cơ sở tách bộ phận Bảo tàng thuộc “Trung tâm Bảo tàng và Thư viện tỉnh” thành lập đơn vị Bảo tàng tổng hợp tỉnh theo quyết định số: 12/1998/ QĐ- UB, ngày 11 tháng 2 năm 1998.


Trụ sở: Bảo Tàng Kon Tum. Số: 659. Nguyễn Huệ – TP. Kon Tum – tỉnh Kon Tum. Continue reading